Jujube/holland-photobook-notes

From XPUB & Lens-Based wiki

photobook presentation 13/11

Holland: Magie van de Werkelijkheid

File:Jue-Yang-Presentation-13-11.pdf

Research notes

Screen Shot 2018-11-07 at 17.33.00.png

ISBN 90 274 9801 6

© 1980 by Het Spectrum B.V. [1]

Printed in Italy

Authors:

  • Toon Fey (photographer)

Geb. in 1946 te Utrecht. Fotografeerde aanvankelijk pop- en jazzmusici en allerlei evenmenten; maakte reizen naar verre landen en brengt veel tijd buiten door, vaak op het water, bijvoorbeeld in de Biesbosch, waar zijn broer vogelwachter is. Behalve daar fotografeert hij ook veel in het Waddengebied en bij de rivieren. Iemand die graag en intens om zich heen kijkt. Publiceerde en exposeerde in binnen- en buitenland.

translation: Photographed initially pop and jazz musicians and all kinds of events; traveled to distant lands and spent a lot of time outside, often on the water, for example in the Biesbosch, where his brother is a bird watcher. Except there, he also photographs a lot in the Wadden area and near the rivers. Someone who likes to look around intensely. Published and exhibited at home and abroad.

  • Martin Kers (photographer)

Geb. in 1944 te Rijsoord, in de buurt van Rotterdam. Was eerst verbonden aan een reclamestudeio, trok zich daarna uit de reclame terug, verhuisde naar het rustige Friesland, fotografeerde daar veel en maakt als free-lancer illustraties voor boeken en tijdschriften.

translation: Was first connected to a advertising studio, then withdrew from the advertising, moved to the quiet Friesland, photographed a lot there and makes free-lancer illustrations for books and magazines.

  • Frans Lanting (photographer)[2]

Geb. in 1951 te Rotterdam. Voelt zich sterk aangetrokken tot oorspronkelijke Hollandse landschappen met waterkanten en open luchten, zoals de Wadden, de Delta en de Noordzeekust. Woont momenteel aan de westkust van de Verenigde Staten waar hij wekt als wetenschapper en natuurfotograaf

translation: Feels strongly attracted to original Dutch landscapes with waterfronts and open skies, such as the Wadden, the Delta and the North Sea coast. Currently lives on the west coast of the United States where he awakens as a scientist and nature photographer

  • Hans Bouma (text)

Geb. in 1941 te Tilburg, theoloog en dichter. Maakt zich in beide hoedanigheden al jaren zorgen ovr het niets-ontziende geweld, waarmee de mens natuur en milieu te lijf gaat. Pleit op allerlei manieren -- lezingen, colleges, preken, artikelen, boeken, gedichten -- voor wat Albert Schweitzer 'eerbied voor het leven' noemde.

translation: theologian and poet. In both capacities, has for years been worried about the unscrupulous violence with which man attacks nature and the environment. Plead in many ways - lectures, lectures, sermons, articles, books, poems - for what Albert Schweitzer called 'reverence for life'.

  • Henk Pen (foreword)

text from the back

Het typisch Hollandse landschap is niet zo nuchter en prozaïsch als het doorgaans lijkt. Bij nader inzien, onder een bepaalde belichting, openbaart het zich als een fascinerende droomwereld, een wereld vol poëzie en mysterie. Een ándere dan de dagelijkse wereld, een visionaire wereld bijna, maar niettemin een wereld, die je herkent. Een wereld, die zich pas nu in al haar geheimzinnige glorie aan je onthult. Goed beschouwd tóch en nog steeds de dagelijkse wereld om je heen. Van die droomachtige en toch ook weer zo reële wereld van het Hollandse landschap willen de fotografen Toon Fey, Martin Kers en Frans Lanting in dit boek een beeld geven. Met korte, poëtische teksten laat Hans Bouma de verbeelding van hun foto's hoorbaar spreken. Met als motto 'Holland, magie van de werkelijkheid' vertelt dit boek het verhaal over een droom van een wereld, die voor de kijker/lezer pure wekelijkheid mag zijn.

translation

The typical Dutch landscape is not as sober and prosaic as it usually seems. On closer inspection, under a certain illumination, it reveals itself as a fascinating dream world, a world full of poetry and mystery. A different than the daily world, a visionary world almost, but nevertheless a world that you recognize. A world that only now reveals itself to you in all its mysterious glory. Well considered and still the daily world around you. The photographers Toon Fey, Martin Kers and Frans Lanting want to give a picture of that dreamlike and yet real world of the Dutch landscape in this book. With short, poetic texts Hans Bouma lets the imagination of their photos be heard audibly. With the motto 'Holland, magic of reality', this book tells the story of a dream of a world that may be pure reality for the viewer / reader.

foreword/vormgeving

Dit nogal uitzonderlijke fotoboek is gebaseerd op het werk van drie jeugdige Nederlandse landschapsfotografen: Toon Fey, Martin Kers en Frans Lanting, de zich allen gespecialiseerd hebben in het fotografisch vastleggen van het Hollandse polderlandschap. Door gebruik te maken van ongewone weersomstandigheden (nevel, mist, regen, zeer laat of zeer vroeg licht), ongebruikelijke standplaatsen en technische hulpmiddelen (tele- en groothoeklenzen, technisch verouderde optiek in combinatie met moderne camera's, geforceerd filmmateriaal) slagen zij erin op dat polderlandschap een persoonlijke visie te geven, die zowel verrassend als vervreemdend werkt: het kost de beschouwer van hun kunst enige moeite in deze opnamen het Hollandse landshap, zoals hij zich dat uit eigen waarneming herinnert, te herkennen. Over vrijwel al deze foto's hangt een sfeer die dicht aanleunt tegen het magisch realisme van schilders als Carel Willink, Paul Delveaux, Pyke Koch en anderen, alsook van auteurs als de Vlaming Hubert Lampo. Opmerkelijk is ook, dat drie fotografen die tot voor kort geen enkel contact met elkaar hadden, op vrijwel dezelfde wijze het landschap hebben benaderd en gezocht hebben naar wegen om die benadering te visualiseren: een bewijs wellicht dat deze magisch-realistische opvatting in de lucht hing. Waarschijnlijk sluit hun fotografische visie aan op een veel algemenere hang naar een al dan niet vermeende werkelijkheid áchter de werkelijkheid. Wat dit fotoboek toont is 'het Hollandse landschap dat zich openbaart als een fascinerende droomwereld, een wereld vol poëzie en mysterie. Een andere dan de dagelijkse wereld, een visionaire wereld bijna, maar niettemin een wereld die je herkent. Een wereld die zich nu pas in al haar geheimzinnige glorie aan je onthult'. Het citaat is van de Utrechtse dichter-dominee Hans Bouma die voor dit bijzondere fotoboek de fijnzinnig-poëtische teksten heeft verzorgd.

translation (highlights are mine)

This rather exceptional photo book is based on the work of three young Dutch landscape photographers: Toon Fey, Martin Kers and Frans Lanting, all of whom have specialized in the photographic recording of the Dutch polder landscape. By using unusual weather conditions (mist, fog, rain, very late or very early light), unusual locations and technical aids (telephoto and wide-angle lenses, technically outdated optics in combination with modern cameras, forced film material) they succeed in polder landscape to give a personal vision, which both surprisingly and alienating works: it takes the viewer of their art some effort in these shots to recognize the Dutch landscape, as he recalls from his own observation. Almost all of these photographs have an atmosphere that is close to the magical realism of painters such as Carel Willink, Paul Delveaux, Pyke Koch and others, as well as authors such as Fleming Hubert Lampo. It is also remarkable that three photographers, who until recently had no contact with each other, approached the landscape in much the same way and searched for ways to visualize that approach: a proof that this magical-realistic view might have been in the air . Their photographic vision probably connects with a much more general tendency towards a reality, whether or not imagined, behind reality. What this photo book shows is' the Dutch landscape that reveals itself as a fascinating dream world, a world full of poetry and mystery. A world other than the daily world, almost a visionary world, but nevertheless a world that you recognize. A world that is now revealing itself to you in all its mysterious glory. " The quotation is from the Utrecht poet-reverend Hans Bouma who has created the subtle-poetic texts for this special photo book.

context

Carel Willink: new realism = new objectivity + magic realism (the fearful 30's), deserted townscapes, dislocated animals[3]

poetic text with the photo

Selected (see numbering on the stickers)

1.

hoorbaar

wordt er hier geademd


er is van alles op til


maar het hoge woord

moet nog vallen


ik zwijg

houd mij adem in


translation


audible

is being breathed here


there is a lot of things going on


but the high word

has yet to fall


I'm silent

hold my breath


2.

begin boven

met de woorden

vóór op de tong


en leeś, lees

regel voor regel

mee ademend

met de wind --


dit nooit

uitgesproken


dit onuitsprekelijk

mooie gedicht

van de natuur


translation


start above

with the words

before on the tongue


and leeś, read

line by line

breathable

with the wind -


never do this

pronounced


this unspeakable

nice poem

from nature


3.

hij verdween

even snel

als-ie kwam opdagen


zomaar

een gril een grap

van het leven


vreemde kronkel

gedachtenflits


watervlugge etude


translation


he disappeared

just as fast

as-he showed up


just like that

a quirk a joke

of life


strange twirl

thought flash


watery etude


4.

als nooit tevoren

zo subliem

zo extatisch


komt het wad

aan het licht


maar de schapen

grazen rustig door


als medespelers

insiders


té nauw bij

het mysterie betrokken


dat ze tijd hebben

om zich te verbazen


daar moet je

mens voor zijn


translation


as never before

so sublime

so ecstatic


comes the mudflats

to the light


but the sheep

graze quietly


as fellow players

insiders


too close

the mystery involved


that they have time

to be surprised


there you must

man for being


5.

overeind gebleven


als enigen

nog op hun post --


en warempel

het lijkt er inderdaad op


dat ze het onheil

weten af te wenden


langzaam

wordt het lichter


translation


remained intact


as the only ones

still in their post -


and true

it indeed looks like it


that they are the mischief

know how to turn away


slowly

it becomes lighter


6.

luid

bonsde haar hart


doodsangsten

stond ze uit


maar het moest

het was geboden


vervoerd

haastte zij zich weg


de daad

was gesteld


translation


loud

her heart pounded


mortal fears

she stood out


but it had to

it was required


transported

she hurried away


the deed

was asked


7.

zomaar een lijn

willekeurig getrokken


en mijn horizon

ligt vast


dit is het dus


mijn blikveld

mijn wereld


translation


just a line

randomly drawn


and my horizon

is fixed


this is it


my vision

my world


8.

als de stukjes

van een puzzel


maar waarom wil ik

ze nu in elkaar schuiven

er een geheel van maken?


alsof de puzzel

juist zo niet af


het beeld juist zo

niet compleet was


translation


like the pieces

of a puzzle


but why do I want to

they now slide together

to make it a whole?


as if the puzzle

just so not finished


the picture just like that

was not complete


9.

zoals die bomen elkaar

met raad en daad bijstaan


schouder aan schouder leven

solidair

stamverwanten


in weer en wind

hun broederschap belijdend --


om jaloers op te zijn


translation


like those trees together

assist with advice and action


to live shoulder to shoulder

solidarity

relatives


in wind and weather

confessing their brotherhood -


to be jealous of


10.

aangespoeld

het is voorbij


voorbij?


zo weergaloos

stervend


is sterven

geen sterven meer


translation


washed ashore

it is over


pass?


so unparalleled

dying


is dying

no more dying


sample (between 7 & 8)


opgaand

in hun gegraas


horen ze niets

van het geraas

van de trein


vroeger

schrokken ze nog


maar nu zijn ze

wel wijzer


een trein is maar

iets voorbijgaands


gras daarentegen

iets blijvends


translation


ascending

in their grains


they hear nothing

from the roar

from the train


back in the days

they were still shocked


but now they are

well wise


a train is only

something out of the ordinary


grass, by contrast

something permanent

it would have been nice

51U7vxxgIaL. SX378 BO1,204,203,200 .jpg

I would have liked to present Border Film Project, a book from a larger project of participatory photography[4], which I perused at Aeromoto in Mexico City. Unfortunately I couldn't find a copy immediately available in the Netherlands at the Fotomuseum Library.